Samorząd uczniowski

Samorząd tworzą uczniowie wybierani z grona wszystkich uczniów szkoły.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin. Władze Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

 1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
 4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
 6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
 7. Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, integrujących społeczność szkolną.
 8. Wdrażanie zasad demokracji w życiu szkoły.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 1. Występowanie do organów Szkoły z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania.
 2. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie społeczności szkolnej do udziału w pracach na rzecz środowiska.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 6. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
 7. Dysponowanie, w porozumieniu z Opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego.
 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 9. Informowanie całej społeczności szkolnej o swoich opiniach, problemach i działaniach (informacje na tablicy ogłoszeniowej Samorządu Szkolnego, godziny wychowawcze, apele).
 10. Kształtowanie współodpowiedzialności za budynek i sprzęt szkolny.